Voorwaarden die van belang zijn.

Belangrijk leesvoer.

om misverstanden te voorkomen.     
een overeenkomst.

Digee & jij.

Een aantal bepalingen op een rij.

1. DEFINITIES

 1. Digee VOF: Digee Vennootschap onder Firma, handelend als DIGEE, gevestigd te BEATRIXLAAN 30 5951 GD BELFELD, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 90098862.

 2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die Digee VOF opdracht geeft tot het verrichten van diensten of het leveren van goederen.

 3. Partijen: Digee VOF en de Opdrachtgever gezamenlijk.

 4. Overeenkomst: De schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen Digee VOF en de Opdrachtgever, inclusief eventuele bijlagen en wijzigingen daarop.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen van diensten en goederen, alsmede alle overige rechtsbetrekkingen tussen Digee VOF en de Opdrachtgever.

 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Digee VOF en de Opdrachtgever.

3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Digee VOF zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende de termijn zoals vermeld in de offerte of aanbieding. Indien geen termijn is vermeld, zijn offertes en aanbiedingen geldig gedurende 30 dagen na datum van verzending.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Digee VOF zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digee VOF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Digee VOF worden verstrekt.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Digee VOF verstrekte diensten, ontwerpen, creaties en/of andere werken berusten bij Digee VOF, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht voor de doeleinden zoals overeengekomen in de overeenkomst.

6. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is Digee VOF gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Digee VOF is slechts aansprakelijk voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Digee VOF, tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

 2. Digee VOF is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. OVERMACHT

 1. Indien Digee VOF door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie.

 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, epidemieën, stakingen, uitsluitingen, verkeersstoringen, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, pandemieën, en andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Digee VOF liggen.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

 1. Op alle overeenkomsten tussen Digee VOF en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen Digee VOF en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, tenzij partijen in onderling overleg een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

WAAR JOUW DIGEETALE REIS BEGINT

JOUW DIGEETALE VOORDELEN.

NATUURLIJK WIL JIJ WETEN WAAR JE AAN TOE BENT.